شهزاد دانا سفر در زمان کرد؟?

best answer
  • شهزاد دانا کسی است که در اوایل دهه 90 ایده سفر به ماه را با هدف از مدار سکونت خارج شدن زمین طرح ریزی کرد. در ادامه مطالعات شهزاد دانا و اعضای گروه تحقیقاتی ایشان تاکنون دستاورد های مطالعاتی بسیار زیادی دریافت کرده اند، در حال حاضر نیز در حال اجرایی کردن ایده و پروژه بزرگ ttomoon می باشند.